چرا کوپلر ؟

چرا کوپلر ؟

گزینه اول  : کاهش هزینه های ساخت به علت صرفه جویی در مواد اولیه آرماتور ها
گزینه دوم : اطمینان از مقاومت سازه در برابر حوادث ناشی از زلزله
گزینه سوم : امکان طراحی بهینه به دلیل کاهش وزن سازه ودر نتیجه کاهش سطح مقاطع بتونی
گزینه چهارم : سرعت نصب و اجرا به خصوص در تیرها و ستون ها
گزینه پنجم  : جلوگیری از پرت ضایعات آرماتور و استفاده از کوچکترین تکه باقی مانده میلگرد